ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น บัดนี้ การคัดเลือกและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้