ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

        ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ โดยดำเนินการรับสมัครบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอประกาศรายชื่อ และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ มารายงานตัวและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สอบสัมภาษณ์ (ประเมินพฤติกรรมและบุคลิกลักษณะ) ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์   รายละเอียดตามเอกสารแนบ