ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ต้องใช้ในราชการ จำนวน 206 รายการตามเอกสารแนบประกาศ   Click