ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ตามเอกสารแบบ