ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เอกสารแนบ