ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

     ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ วุฒิ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 

สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด แนบดังต่อไปนี้

 

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร Click