Infographics

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ceo25149

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ceo-orawan ceokrasana blank
นางอรวรรณ สุทธางกูล นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ (ว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ


สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

(ข้าราชการ)

H sathaporn-new

นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข

สถิติจังหวัดบุรีรัมย์

settawuth sumit

นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน)

นายสุมิตร  ชัชวาลย์

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

(ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ)

5 10

นางสาวณัติยาภรณ์  มุ่งมี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

นางสาวสมส่วน  วงคำลาด

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ

 

(พนักงานราชการ 11 คน)

18 cat 20 mut
นางสาวสมฤดี  สุขรัตน์ นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สิงห์  นางสาวฐิตารัตน์  ดีพันธ์ างสาวชญาน์นันท์  เนาวบุตร

 

14 8 4 11
นางสาวอัญชลี  เตียสกุล นายวัชรินทร์  เข็มแป้นพะเนา นางสาวภัทรภร  นิธิกุล นายสำเร็จ  มุ่งดี

 

3 16 17
นางสาววิมลวรรณ  ฉิมกูล นางสาวเจษฎาพร  สอนบุญชู นางสาวอุษา  บุราณสุข


(ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน)

13 oeing yon9
นางสาวประภัสสร  ชัยลิ้นฟ้า นางสาวณิชาภัทร  สุขรัตน์ นางสาวพัดชรี  มอบประโคน
9 15727
นายนครินทร์  การรัมย์ นายสุรศักดิ์  แก้ววิเศษ

 

 

 (จ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 1 คน)

        12

      นายยุทธนา  ทองเชียง