ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ceo25149

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ceo-orawan ceokrasana
นางอรวรรณ สุทธางกูล นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ (ว่าง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ


สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

(ข้าราชการ)
 

นางมณฑา  เอี่ยมวิจารณ์

สถิติจังหวัดบุรีรัมย์

settawuth sumit

นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน)

นายสุมิตร  ชัชวาลย์

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

(ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ)

5 10

นางสาวณัติยาภรณ์  มุ่งมี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

นางสาวสมส่วน  วงคำลาด

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ

 

(พนักงานราชการ 11 คน)

18 cat 20 mut
นางสาวสมฤดี  สุขรัตน์ นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สิงห์  นางสาวฐิตารัตน์  ดีพันธ์ างสาวชญาน์นันท์  เนาวบุตร

 

14 8 4 11
นางสาวอัญชลี  เตียสกุล นายวัชรินทร์  เข็มแป้นพะเนา นางสาวภัทรภร  นิธิกุล นายสำเร็จ  มุ่งดี

 

3 16 17
นางสาววิมลวรรณ  ฉิมกูล นางสาวอุษา  บุราณสุข นางสาวอุษา  บุราณสุข


(ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน)

9 13 oeing 15727
นายนครินทร์  การรัมย์ นางสาวประภัสสร  ชัยลิ้นฟ้า นางสาวณิชาภัทร  สุขรัตน์ นายสุรศักดิ์  วิเศษแก้ว

 

(จ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 1 คน)

        12