ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

               ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

                บัดนี้ การคัดเลือกและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรร ตามเอกสารแนบดั้งนี้

 

 

 

 

 

Page0001

Page0003

 

Page0002