วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2563

นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบนางพร้อมพรรณ ดิเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

90083060 215520616317598_8560990605528793088_o