วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

นางมณฑา เอี่ยมวิจารย์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์

เป็นคณะกรรมการ ติดตามโครงการในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง อำเภอห้วยราช อำเภอพลับพลาชัย อำเภอหนองหงส์ อำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการประชุมติดตามผลประเมินผลโครงการแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด เพื่อการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้มีการจัดประชุมฯ และเชิญคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ

#National Statistcal Office

#สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ 3100

เบอร์โทร : 04466651

 

S _12689471S _12689473

S _12689475S _12689476