Infographics

 

วิสัยทัศน์ :​

    “เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ”


 พันธกิจ :

     ๑. จัดทำสำมะโน สำรวจตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

     ๒. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ 

       ใหู้แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

     ๓. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

     ๔.บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

     ๕. พัฒนาบุคคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

๖. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล