ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา สอบราคา ผลการจัดซื้อจัดจ้างข่าวประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง มีการร่าง TOR ะบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ