• งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 • งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563

 • ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค สิงของ อาหาร ช่วงสถานการณ์ COVID-19

  ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค สิงของ อาหาร ช่ว

 • การประชาสัมพันธ์

 • สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุคุรุภัณฑ์ 2 รายการ

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีควา

 • สำนักงานสถิติบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือจากทุกท่านในกา

 • ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

  ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

 • ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

  ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

 • งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

  ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

การประชาสัมพันธ์

การประกวดนวัตกรรม การบริจาคสิ่งของช่วย COVID-19 การประกาศขายทอดตลาด วัสดุครุภัณฑ์ การป้องกันการจมน้ำ ป้องการแพร่ระบาย COVID-19 ผู้ถือครองสิทธิ์โดยไม่ชอบธรรม อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านเศษรฐกิจ) เพื่อภาครัฐนำไปใช้ในการทบทวนกำหนดนโยบาย รวมทั้ง มาตรการต่างๆในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ต่อไป

  สำนักงานสถิติบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านเศษรฐกิจ) เพื่อภาครัฐนำไปใช้ในการทบทวนกำหนดนโยบาย รวมทั้ง มาตรการต่างๆในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา  ต่อไป https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKeNp7FnkMQlo299i9QvrHUSDqWaSY93sq6r4fD9qiRGjrXg/viewform   อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63   วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2563 นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบนางพร้อมพรรณ ดิเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ท... อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63   วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบนางสาวขวัญใจ พรานุสร คลังจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ อ่านเพิ่มเติม...

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563 อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63

ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ 63 #-ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ # ร่วมสร้างอนาคตไทย#ร่วมใจให้ข้อมูล# 1-31 กรกฏาคม 2563 # โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next