Infographics

 

1 -_Copy 

ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

จำนวน 4 เรื่อง ได้แแก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ 

*** หากต้องการดูรายละเอียด/ดาวน์โหลดข้อมูลในแต่ละรายการ ให้  CLICK ที่ ICON ของแต่ละรายการ ***

h1

h2

h3

h7

h4

h5

h6

ricemindmap2-60 document5 document4 document1 document2g1

travel

mindmap2-60document5document4 document1document2 g2 

Old man

mindmap2-60 document5document4 document1 document2g3
garbagemindmap2-60document5document4 document1 document2g4
banner garbagebanner Rice


                                            banner tourbenner older