กิจกรรมประจำเดือน กันยายน  2559

พฤ 1 กย - ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด เคาน์เตอร์ไปรษณี เมืองเปะ 

พุธ 7 กย -ร่วมกิจกรรมพบปะหารือ สภากาแฟจังหวัดบุรีรัมย์ โรงแรมอัลวาเลช 

            - ร่วมเป็นเกียรติพิธีเป็ดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บรูณาการความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์

พฤ 8 กย  - ร่วมกิจกรรมปวงสรวงสักการะ ศาลพระพรหมและศาลปะกำช้าง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

             - ร่วมกิจกรรมกรมแรงงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เสาร์ 10 กย - ร่วมการตอนรับปลัดกระทรวงพาณิชย์ ณ บ้านดอนหวาย ต สะเดา อ นางรอง 

อาทิตย์ 11 กย - ร่วมพีธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใส                        สะอาด โดยกลไลประชารัฐร่วม  งานวันต่อต้านคอรัปชัน แห่งชาติ ณ หอประชุม จังหวัดบุรีรัมย์ 

พุธ 14 กย - ร่วมกิจกรรมพบปะหารือ สภากาเเฟ ณ โรงแรมเดอะสิตา 

              - ร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านบิรหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ณ โรงแรมเทพนคร 

ศ 23 กย - ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุ่งสุข " สร้างรอยยิ้มให้ประชานชน ณ โรงเรียน บ้านยายคำ อ                        เฉลิมประเกียรติ

จันทร์ 25 กย - ประชุมเพื่อรับฟังตามคิดเห็น เกี่ยวกับกับแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

พุธ 28 กย - ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 

              - ประชุมความมั่นคง - การป้องกันและปราบรามยาเสพติด จังหวัดบุรีรัมย์

              - ร่วมพิธี แสดงมุทิตาจิต แค่ข้าราขการที่เกษียณ อายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 

พฤ 29 กย - เข้าร่วมประชุมสมัชชาสันติสุข 9 ดี

ศ 30 กย - ร่วมพิธีและเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรม SPSS for windows                        สำหรับโครงการขับเคลื่อนการพัฒาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตร และชนบท จังหวัด                             บุรีรัมย์