กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2559

10 เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล/สสช/กระทรวง และรับทราบนโยบายของท่านผู้ว่าราชการที่ย้ายเข้ามาใหม่

14 ร่วมกิจกรรมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และช่วงค่ำเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ลาดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ณ พระอริยสถานวัดลาง (พระอารมหลวง)

21 ร่วมพิธีถวายความอาลัย สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ อนุเสาวรีรัชกาลที่ 1 

23 ร่วมพิธีวาง พวงมาลา วันปิยมหาราช ณ อนุเสาวรีร 5

25 ประชุมจัดทำแผน พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

29 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ศูนย์ดิจิทัล เทศบาลตำบล ทะเมนชัย                  อ.ลำปลายมาศ

31 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 

     ประชมเพื่อแก้ปัญหา ยาเสพติด และความมั่นคงของจังหวัด

                                                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                                                     

                                                                                                        นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์ 

                                                                                                             สถิติจังหวัดบุรีรัมย์