เนื้อหา

  ปี 2560

             -โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

             -โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

             -โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

             - ผู้สูงอายุ

             - โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร

             - แรงงาน

             -โภชนาการ

             -สุขภาพของเด็ก

             -การศึกษาของเด็ก

             -อนามัยเจริญพันธ์

             - การท่องเที่ยว  

             - การว่างงานในจังหวัดบุรีรัมย์

             -สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน 60

             -สำรวจภาวะการทำงานไตรมาส 1

             -สำรวจภาวะการทำงานไตรมาส 2