โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559             โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค ถึง 31 ธ.ค.2559   อ่านเพิ่มเติม...

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐..................................................ภูมิพลอดุลยเดช ป. ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐เป็นปีที่ ๔๒ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ     ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของรัฐสภาดังต่อไป... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

    โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

  • ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

    ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540