โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559             โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค ถึง 31 ธ.ค.2559   อ่านเพิ่มเติม...

ระเบียบ/ประกาศ

  พ.ศ. 2558 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 พ.ศ. 2553 ประกาศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจตัวอย่างหรือ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 กฏกระทรวง ว่าด้วยการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากร พ.ศ. 2553 กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553 • พ.ศ. 2550 • พ.ศ. 2508&... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

    โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

  • ระเบียบ/ประกาศ

  • โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ. 2559

    โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ. 2559